صفحه اصلی
           
بخشنامه ها و دستورالعملها
بخشنامه در  خصوص اجرائي نمودن بند 8 ضوابط اجرايي بودجه و تاييد آمار نيروي انساني دستگاه ها
بخشنامه تعيين تكليف سهميه هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي با توجه به لغو مصوبه مهر آفرين
بخشنامه در رابطه با همتراز نمودن تقديرنامه هاي دريافتي كاركنان دولت در برگزاري انتخابات رياست جمهوري
بخشنامه  در رابطه با نحوه اجراي مصوبه مهر آفرين + مصوبه مهرآفرين با اعمال تمامي اصلاحات
بخشنامه در خصوص اجراي فوري و دقيق طرح مهر آفرين
بخشنامه در رابطه با «اجراي دوره آموزشي مديريت دانش» در دستگاههاي اجرايي
بخشنامه در خصوص دورهاي آموزشي فرهنگي و عمومي با موضوع آموزش خانواده
بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مشمول ماده5 قانون مديريت خدمات كشوري در رابطه با دستور العمل اجرايي ارزيابي عملكرد كاركنان
بخشنامه در راستاي اجراي آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر موضوع تصويب نامه شماره 247285/ ت 47050 هـ مورخ 15/12/ 1390
بخشنامه در رابطه با مدارك كاركنان دولت كه از دوره هاي آموزشي بلند مدت سازمان مديريت صنعتي فارغ التحصيل شده اند
بخشنامه در خصوص ضروريات مستند سازي براي ارتقاء به رتبه شغلي عالي
بخشنامه در رابطه با امكان انتقال كاركنان داراي تعهدات خاص از كلانشهرها
اصلاح بخشنامه حق الزحمه و شرح وظايف بازنشستگان و ارسال يك نسخه از قرارداد به امور نظام جبران خدمت
بخشنامه ضرورت تاييد همترازي پست هاي با عناوين مديريت و سرپرستي توسط معاونت توسعه
بخشنامه در خصوص گواهينامه هاي نوع دوم و كميته راهبري آموزش دستگاه
بخشنامه در خصوص جشنواره شهيد رجايي سال 1390
بخشنامه در خصوص برنامه هاي راديويي آموزشي
بخشنامه در رابطه با شرايط تبديل وضعيت كاركنان دستگاه هاي اجرايي از پيماني به رسمي آزمايشي
بخشنامه ميزان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
بخشنامه همطرازي مشاورين معاونين معاون رئيس جمهور و معاونين روساي امور
 
Copyright © 2010 Mdhc.ir - All rights reserved.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MDHCGuest)


Powered By Sigma ITID.